Sokovi i likeri

Ma­min li­ker od se­dam vr­sta voća

19/07/2013

Ne­kada davno u na­šoj kući bio je obi­čaj da se re­dovno i obi­lato pravi zim­nica. Sa tim po­slom smo po­či­njali ot­pri­like čim za­vrši pret­hodna zima, pa smo ku­vali dže­move, so­kove, slatko, za­mr­za­vali po­vrće kako koje do­spi­jeva, da bi na kraju do­šli do aj­vara i ki­se­log ku­pusa. Svemu na­ve­de­nom sam rado bila mu­šte­rija kad je tre­balo je­sti, ali mi se nije uvi­jek dalo ra­diti oko pri­preme. Lo­bi­rala sam kod mame da se ne mu­čimo to­liko, sve se to može ku­piti, a pro­dav­nice su mi išle na ruku sa bo­ga­tom po­nu­dom. Mama se nije dala ar­gu­men­tima da ovako zna šta jede i da nas zim­nica dođe jeftinije.

Po­tom su usli­je­dile se­lidbe, iz­naj­mljeni sta­novi bez špajza, bal­kona, su­vi­slog po­druma, pa je pro­šlo par go­dina kako ni­smo pra­vile ni­šta. Do­bila sam pri­liku da pro­bam do­sta toga što pro­dav­nice nude. Čast iz­u­ze­cima, ali u ve­ćini slu­ča­jeva bila sam ra­zo­ča­rana. Nije bilo druge nego pri­hva­titi se li­sta­nja ku­vara, nju­ška­nja po pro­vje­re­nim re­cep­tima i vra­titi je­dan po je­dan spe­ci­ja­li­tet na našu tr­pezu. Sada mi prija taj po­sao pri­preme i shva­tam ga kao ra­zo­nodu, a ne kao oba­vezu. O po­zna­tom sa­vr­še­nom ukusu da i ne govorim!

Među po­sla­sti­cama koje po­novo pra­vimo jesu i ra­zni mi­ri­sni li­keri, a ovo je re­cept za je­dan od njih. U na­šoj flaši i čaši na­lazi se se­dam vr­sta voća, ali je li­ker po­go­dan za na­do­grad­nju, pa vi mo­žete na­pra­viti svoj mo­del od npr. osam ili više vrsta!

Liker od 7 vrsta voća - www.fotoreporter.rs / All rights reserved

Li­ker od 7 vr­sta voća — www.fotoreporter.rs / All rights reserved

Sa­stojci:

 • 250 gr jagoda
 • 250 gr višanja
 • 250 gr malina
 • 250 gr kupina
 • 250 gr borovnica
 • 250 gr kajsija
 • 250 gr šljiva
 • 1750 gr šećera
 • 2 li­tra lo­zove rakije

Naš li­ker ćemo za­po­četi sa ja­go­dama. Sta­vite ih u ve­liku te­glu, po­spite sa šo­ljom še­ćera i šo­ljom ra­kije. Mo­žete upo­tri­je­biti i za­mr­znute ja­gode ili neko drugo voće kome je pro­šla se­zona ako že­lite da vam obo­gate ukus. Kako koje voće pri­spi­jeva do je­seni, do­da­vati u te­glu po 250 gr., po­suti sa isto to­liko še­ćera i šo­ljom ra­kije (do­dajte malo i jed­nog i dru­gog ako voće nije fino pre­kri­veno). Do­bro za­tvo­riti i osta­viti na hlad­nom da stoji do zime, po mo­guć­no­sti ako odo­lite i do Nove Go­dine. Pro­ci­je­diti i na­suti u flaše koje se mogu do­bro zatvoriti.

Na­po­mena: Prije uba­ci­va­nja u te­glu, voće treba oprati i od­stra­niti ko­šticu ako je ima. Sa­stav mo­žete mi­je­njati po želji!

You Might Also Like

4 Comments

 • Reply Mirjana 14/09/2013 at 1:05 pm

  OVO JE DIVNO, SKORO ME JE MUŽ POD­SE­TIO DA SMO TRE­BALI DA RA­DIMO TAKO NE­ŠTO ( ON JE OVE GO­DINE PRA­VIO ORA­HO­VAČU I VI­ŠNJE­VAČU). ZA­I­STA, KU­POVNI SE NE MOGU UPOREDITIMALO SMO ZAKASNILIALI PRIN­TAM ZA IDUĆU GODINU

 • Reply Biljana Sparavalo 15/09/2013 at 1:06 am

  Eto, divno! :) I ja imam par ideja na koje sam na­i­sla, pa sad u ar­hivi ce­kaju na­rednu go­dinu i novu pri­liku za is­pro­ba­va­nje… A i jos par mo­jih pri­je­dloga koji ce se naci na blogu! Na­pro­sto se ne stigne sve ob­ja­viti dok traje se­zona sa­sto­jaka, ali ni na­redno pro­ljece nije tako daleko… :)

 • Reply radenka korjenic 05/11/2013 at 8:05 pm

  Da li se ovaj li­ker moze na­pra­viti sa sljivovicom

  • Reply Biljana Sparavalo 06/11/2013 at 9:48 am

   Moze! Mi smo na­vi­kli ko­ri­stiti lozu jer smo uglav­nom tu vr­stu do­mace ra­kije do­bi­jali od fa­mi­lije, a i ima malo ne­u­tral­niji mi­ris i ukus. No voce koje se ubaci u li­ker sva­kako pre­o­vla­dava, pa ce biti od­li­can re­zul­tat i sa slji­vo­vi­com i sa lozom! :)

  Ostavite komentar